3 ukhululwe kumdlwengulo weziyobisi ngenxa yobungqina ‘’ obungaphathwanga kakuhle ’

EMANILA, kwiiPhilippines — Inkundla yaseManila iye yagweba abantu abathathu kwizityholo zamachiza kumatyala awohlukeneyo okusilela ukubamba amagosa ukubonisa ubungqina bokuba amachiza aboniswe njengobungqina ayekwangalawo atyholwayo.

Ijaji uCaroline Rivera-Colasito weNkundla yamaTyala yeNkundla yaseManila 23, kwizigqibo ezithathu ezahlukileyo ezikhutshwe nge-10 kaJuni, wathi izikhewu kwintambo yokugcinwa kobungqina ziwenze buthathaka amatyala omtshutshisi.shukuma, rikiza & uqengqele xv

Ijaji ithe iziyobisi ezingekho mthethweni zivuleleke ekuphazamiseni nasekutshintsheni, nokuba kungengozi okanye ngabom. Ke ngoko, ubungqina kufuneka bubonise ukuba iziyobisi ezingekho mthethweni ezivezwe enkundleni ikwayizinto ezifanayo ezifunyanwa kubarhanelwa. Ikhonkco lokugcina lirekhoda ukuhamba kwezinto ezithathiweyo kwaye liphelisa ukuthandabuza malunga nokunyaniseka kobungqina.Kufunyenwe iCharize Cerillo yokufumana kunye nokusetyenziswa kweziyobisi ezingekho mthethweni, u-Oscar Lazaro ngokuthengisa kunye nokufumana, kunye noMark Narro ngokufumana iziyobisi ezingekho mthethweni.

UCerillo wabanjwa nge-23 kaJulayi ngo-2011, emva koonogada baseManila City Jail owayegqogqa iindwendwe efumene ingxowa yeplastiki ekuthiwa yayiqulathe i-shabu (methamphetamine hydrochloride) kwisipaji sakhe. I-JO1 Joy Arga yazisa uCerillo kwiofisi yomcuphi womsebenzi apho ubungqina babumakishwa khona.Inkundla ithe igosa lasentolongweni alibandakanyi ukuba ngubani owayekhona ngexa kuthathwa into nokuba iphethwe njani into leyo ukusuka kwindawo yokubanjwa iye kwicandelo lophando lwentolongo apho ubungqina buguqulwe bungaphawulwa. Akukho bungqina bunikiweyo malunga nokusetyenziswa kwesiyobisi ngokungekho semthethweni

ULazaro wabanjwa kwiphulo lokuthenga kwisitrato iBlumentritt eManila nge-27 kaNovemba 2009, ngokwe-SPO1 Mauro Castro Cruz. Ukuzithethelela, uLazaro wathi amapolisa afika kwakhe efuna umtshana wakhe. Waziswa kwisikhululo samapolisa kwaye xa wayengakwazi ukukhomba umtshana wakhe ukuba uphi, wabethwa ngezityholo zeziyobisi.

Inkundla ithe ubungqina mabuphawulwe kwangoko emva kohluthwa phambi komtyholwa, ummeli ovela kumajelo eendaba, iSebe lezoBulungisa okanye igosa elonyuliweyo, amapolisa athe asilela ukuthobela.UNarro wabanjwa eBinondo, eManila, nge-Okthobha ye-15, ngo-2011, ngethuba lephulo lokujonga amapolisa kuloo ndawo. Wayedlula xa amapolisa amnqandayo afumana kuye ipakethe yeplastiki ekuthiwa ine-shabu. PO2 uMichael Carabeo uthe badlulela kwi-Ofisi yeZithili eziChasene neZiyobisi ngokungekho mthethweni apho kwaphawulwa khona ubungqina.

Umtyholwa, nangona kunjalo, wathi wayelinde umhlobo wakhe kwindawo yokumisa ijeepney ngequbuliso. Njengoko wayengenayo ihempe ngelo xesha, wayecinga ukuba kungenxa yoko wabanjwa.

Inkundla iqaphele ukuba ubungqina abuphawulwanga kwindawo ebebanjelwe kuyo kwaye akukho bungqina bucacileyo bokuba buhanjiswe ngqo kugqirha wezamayeza owabuhlolayo kwilebhu yolwaphulo-mthetho.