Ngaba iiPhilippines ngabantu abaziziyatha? (2)

(Inqaku loMhleli: Inqaku likaJames Soriano, umphathi weAteneo, kunye nesiqwenga sikaBenjamin Pimentel, intatheli yasePhilippines-American, ukuba eli candelo liboniswe kwiveki ephelileyo liphakamise iimpendulo ezininzi kubafundi. USoriano ubhale ukuba isiPhilippines lulwimi lwesitalato Kwaye isiNgesi ibilulwimi lokufunda kunye nelungelo.Ukuphendula, uPimentel wabalisa indlela oonyana bakhe abaphulukene ngayo nesiTagalog [Filipino] e-United States, nangona bekwazi ukusiqonda, kunye nendlela i-Fil-Ams eselula, engazange ifundiswe isiTagalog abazali, bebefuna iindlela zokulwamkela olu lwimi.Siprinta iimpendulo ezimbini ezithunyelwe kwiTalk of the Town kunye nezimvo ezine ezithunyelwe kwi-INQUIRER.net njengenxalenye yengxoxo eqhubekayo malunga nokuba ukusetyenziswa kwesiPhilippines, isiNgesi okanye olunye ulwimi kusichaphazela njani umntu ngamnye kunye nesizwe.)

‘Abantu bayonwabele iMisa xa bendiyithetha ngesiPhilippines’UFr Facundo MelaNgu-Fr. Ifomundo Mela, FDP

Okokuqala, ndiyavuma ukuba ndiziva ndineentloni zokuthetha ngesiTagalog (kwiiPhilippines) kuba ndingowasemzini. Kodwa emva kokufunda isiPhilippines kunye nokuhlala iminyaka emithathu ePayatas, kwisiXeko saseQuezon, apho abantu bakhetha isiPhilippines kunesiNgesi, ndicinga ukuba ndingabelana ngento ngamava am. USodolophu Isko: Yonke into izuze, yonke into eza kulahleka Ngaba ulala nabahlobo? Yintoni eyiyo kwimfundo yasePhilippineNjengomntu wasemzini, zininzi izinto kwinkcubeko yasePhilippines endingazaziyo okanye endingaziqondiyo. Nangona kunjalo, ukuba ndingowasemzini kwaye ndikwamanye amazwe (hayi iArgentina kuphela, ilizwe lam lokuzalwa), ndingabelana ngento endiyibonileyo, endiyifundileyo kunye namava.

Ulwimi olunye okanye iilwimi ezimbiniNokuba ingaba ulwimi lwasePhilippines lunokuba lulwimi lwezifundo, ndiyakholelwa ukuba inokuba lulwimi lokufunda nasiphi na isifundo okanye ikhondo lomsebenzi. Kuyimfuneko ukuthatha isigqibo kumanqanaba ahlukeneyo nakwiindawo kuba kufuneka kube kukhetho lwezopolitiko, lwentlalo kunye nolwezemfundo.

Ukuguqula isiPhilippines kulwimi lokufunda kuthetha ukuba nabantu abanokuzimisela ukuguqulela, ukubhala nokupapasha kwiPhilippines.

Isigqibo kwezopolitiko nakwezomthetho sokwenza isiPhilippines ulwimi lwezikolo zasePhilippines, ulungiselelo lohlahlo-lwabiwo mali lokuqhuba le projekthi inkulu kunye nezinye izinto kufuneka zibekwe.

Owona mzekelo ubalaseleyo woku sisiHebhere sanamhlanje kwaSirayeli, olona lwimi lusemthethweni kurhulumente, ishishini, isikolo, iiyunivesithi, njl.

Kodwa zonke ezi zinto azonelanga. Kukho into ekufuneka yoyisiwe; ubandlululo olukhulu kubantu basePhilippines. Ndiyaxolisa ukuyithetha le nto, kodwa baninzi abantu bakwiiPhilippines abacinga ukuba abantu bakwiiPhilippines ngamahlwempu kwaye lulwimi oluhlwempuzekileyo, nabo.

Ngesinye isihlandlo omnye umvangeli wasemazweni wandixelela: Ukufika kwam kwiiPhilippines, kwakungekho bantwana bakatekisimu [kwiiPhilippines]. Ngaba uyasazi isizathu sokuba abanye abahleli bamaKatolika basinike oku: ‘Abantu abangamahlwempu abazithengi iincwadi.’ Emva koko wongeze wathi: Babexhalabile ngezoshishino hayi ngovangelo.

I-Salamat sa Diyos, oku kutshintshile kwaye safumana ikatekism yasePhilippines yabantwana.

Okuhle nokubi

Lukhetho apho izinto ezilungileyo nezingalunganga kufuneka ziqwalaselwe ngononophelo olukhulu. Tingnan natin.

Izinto eziluncedo: Ukuba isiFilipino lulwimi olufundwayo, abantu baya kuphucula kwaye bachaze ngokunzulu, kwaye baqonde naluphi na uluvo, umxholo okanye umxholo kuba baya kusebenzisa ulwimi lwabo.

AmaMisa am okuqala kwiiPhilippines ayesiNgesi. Ndikhumbula ukuba bambalwa kakhulu abantu abaqondayo kwaye baphendula. Kwakungathi kubhiyozelwa iMisa yodwa. Kodwa xa ndandiqala ukubhiyoza nokushumayela ngesiPhilippines, ndawubona umahluko omkhulu. Abantu baqonda, baphendula, bancuma kwaye bonwabele iMisa.

Ayikho into efana nokuthetha ngolwimi lomntu lwebele. Ukukhetha isiPhilippines kuya kulwandisa ulwimi ngenxa yokuyilwa kwamagama amatsha, amabinzana, izaci kunye neengcinga eziya kuthi zichaze ngcono imeko yabantu basePhilippines. Ulwimi lungaphezulu kwamagama negrama; Kukubonakaliswa kwenkcubeko, indlela yokucinga, imvakalelo kunye nokuphila.

Ukungancedi: umngcipheko wokunqanyulwa kwihlabathi kuba isiNgesi lulwimi lwangoku.

Ubuchule besiNgesi bakwiiPhilippines bubavumela ukuba basebenze phesheya, bafikelele kwizifundo zamanye amazwe kwaye bathethe nehlabathi. Ukuba iiPhilippines ibilulwimi lwasePhilippines kuphela, izizukulwana ezizayo bezinokuba nolwazi oluncinci ngesiNgesi kwaye amathuba abo okufakwa kwilizwe lonke angancitshiswa. Inomdla kakhulu kum kuba uninzi lwabantu bakwiiPhilippines bayazisola (basebenzise) isiNgesi, kodwa bafuna abantwana babo ukuba bathethe ngokugqibeleleyo ukuze bafumane amathuba amahle.

Ukongeza, kufuneka sicinge ngabo bantu bakwiiPhilippines ulwimi lwabo lweenkobe ingesilo isiPhilippines. Ngaba baya kuyamkela njengolwimi olusemthethweni? Luya kuba yintoni utshintsho oluyimfuneko kwezemfundo kwiindawo ezingathethiyo kwiiPhilippines?

Sisigqibo sePhilippines nokuba kukugcina inkqubo ekhoyo ngoku yeelwimi ezimbini (nokuba zintathu kwiindawo ezithile) okanye uye kolunye ulwimi. Kodwa nasiphi na isigqibo esenziweyo kufuneka sivavanywe ngononophelo kwaye sikhatshwe yimisebenzi ebonakalayo kunye nemigaqo-nkqubo.

(UMela, umfundisi waseArgentina, ulilungu loonyana bakaThixo. Uhleli ngaphezulu kweminyaka emithathu ePayatas, kwisiXeko saseQuezon, apho aphethe khona iinkqubo ezahlukeneyo zentlalo. ])

Ulwimi olulinganisiweyo kunye nolwimi lwazo zonke

Ngu-Jay G. Estoya

Kubekho iimvakalelo ezithile ukuba azinabundlobongela kwibango likaJames Soriano lokuba isiNgesi lulwimi lokufunda kwaye isiPhilippines lulwimi lwesitalato. I-Filipino yindlela othetha ngayo netindera, i-katulong kunye nomqhubi, uyongeza.

Ekuqaleni, andizange ndivume okanye ndingavumelani naye. Yinyani yakhe leyo. Ndingubani mna ukuba ndingaphikisana nalo nto? Ngelishwa, uninzi lwabantu bakwiiPhilippines babelana ngomhlaba wakhe!

Xa umhlobo wam osenyongweni endixelela ukuba unengxaki nentombi ethetha isiPhilippines, bendifuna ukumbetha ebusweni - wena mgqakhwe! Ndide ndathatha iPhysics yam kunye neStatistics kwiPhilippines! Nangona kunjalo, kukho umaleko phantsi kwemeko yakhe endinovelwano ngayo.

Ndingumntu wakwiiPhilippines kodwa ulwimi alulolona lwimi lwam. Ke andingowasemzini kulo mba wolwimi. Kwafuneka ndifunde isiPhilippines ngomzamo owongezelelekileyo (umthwalo wayo). Ulwimi lwam lokuqala ilonggo. Ekuqaleni kwesikolo, nam ndafunda ukufunda, ukubhala kunye nezibalo kulwimi lwesiNgesi. Yiyo loo nto, ekuhambeni kwexesha indenze ndathetha isiNgesi ngokutyibilikayo kwaye ndaphinda ndalungisa iingcinga zam (ngakumbi izinto zemfundo) kulwimi lwangaphandle.

Ndiyaqhubeka nokuthetha ulwimi lwam lweenkobe akukho kwahluka kwiTagalog- ukuya kwi-tindera, katulong kunye nomqhubi. Nangona kunjalo, ndithetha Ilonggo nabazali bam, abahlobo kunye nabantu endisebenza nabo! Ndithetha negqwetha lam eIlonggo, kodwa ndisayina amaphepha esiNgesi.

Ndixoxa ngomnye ugqirha wase-Ilonggo kwaye ndibhala kwitshathi yesiNgesi. Sithetha isi-Ilonggo ngokuzingca okukhulu kunye nemvakalelo enzulu yokuba lilungu, hayi ngombala ofanayo ukuba iiTagalogs zinokuphatha ulwimi lwabo lweenkobe. Ndiyathetha, inqaku elinjenge-Soriano malunga ne-Ilonggo ayinakucingwa!

'Igumbi lokufundela'

umlambo kimi no na wa

Njengomntu osandul 'ukufika kwiYunivesithi yasePhilippines ndisabukhumbula ngokucacileyo ubuso obubuhlungu babantwana endandifunda nabo xa ndandibabuza malunga nesilid aralan elandelayo yethu okanye malunga nepisara! Yiklasi kunye nebhodi kubo, abahlali! Ndicinga ukuba umntu angathetha isiPhilippines ngokungathi sithetha isi-Ilonggo.

Akuzange kube kudala ndaqonda ukuba iiPhilippines zinethoni engathandekiyo. I-Ilonggos ikufumanisa kusisithuko ukuthetha omnye nomnye ngesiNgesi okanye ngesiPhilippines xa beqonda i-Ilonggo phofu! Yindlela yokuziphatha ethetha isi-Ilonggo kwelinye ilonggo.

Ke kwenzeka ntoni kwiiPhilippines? Kutheni ukwahlula okukhulu? Indoda eMakati ithetha isiNgesi kunokuba ithethe isiPhilippines. Ngokwahlukileyo, i-hacendero eyinyani ithetha i-Ilonggo. Ngaba iiPhilippines lulwimi lwamahlwempu neziyatha? Kuyathuthuzela ukuthi isiPhilippines lulwimi lwe-tindera kwaye abo banelungelo kwaye bafundile abayithethi! Ngokucacileyo oku akuyonyani ngokupheleleyo.

Ezinye zezona klasi zibalaseleyo endandifunda kuzo e-UP zazikwisiPhilippines.

Amaxhoba

Ukubuyela emva kuJames kunye nomhlobo wam, ngaba kufuneka sibacebise ukuba baphephe iindlela ezitratweni baka mabugbug sila ng taong bayan? Ndiyakholelwa ukuba bangamaxhoba enkcubeko abonisa ububi obuninzi kuluntu lwethu-ukungabikho kokusesikweni ekuhlaleni kunye nokukhetha abambalwa abanamalungelo (kunye nenkcubeko yomiliselo kunye nenkohliso).

Ulwimi lubonakalisa uluntu. La madoda anyanisekile kwimeko yawo phantse kwimpazamo. Ingxaki enkulu kunaba bantu. Sinokunqwenela kuphela ukuba isiPhilippines lulwimi lwabo bonke. Sinqwenela kuphela ukuba abantu abathetha iiPhilippines nabantu abantetho isisiNgesi kweli lizwe bazuze ukulingana.

(U-Estoya, ugqirha weplastiki kunye nohlaziyo olwenziwa ngokutsha, wenza izinto zabucala e-Bacolod nase-Iloilo, kwaye wenza amadinga eCebu. Ungoweklasi ye-1996 yeYunivesithi yasePhilippines College of Medicine.)